Koumajou Remilia: Scarlet Symphony

Koumajou Remilia: Scarlet Symphony is a 2D gothic action-adventure Touhou game from Frontier Aja and CFK.